ĐĂNG KÝ QUY Y TAM BẢO
Đăng ký Quy Y Tam Bảo tại Chùa Thắng Nghiêm.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHẬT QUANG ĐẠI TÙNG LÂM
ĐẠO TRÀNG CHÂN TỊNH - CHÙA THẮNG NGHIÊM

(38 thôn Khúc Thuỷ, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, HN)


THÔNG BÁO!

Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô Thắng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát!

Chùa Thắng Nghiêm thông báo:
Thứ 7 ngày 13/5/2017 (tức ngày 18/4 năm Đ Dậu), Thượng Tọa trụ trì Chùa Thắng Nghiêm bố thí lễ Quy Y Tam Bảo và thụ Bồ Tát Giới cho các Phật tử.
Vậy quý Phật tử nào phát tâm Bồ Đề Quy y Tam Bảo và thụ Bồ tát giới đăng ký với sư Đạo Như sđt: 01647242669 hoặc gửi email tới địa chỉ: chuathangnghiem@gmail.com

Thời gian: 
8h30': Quy Y Tam Bảo - Truyền Ngũ Giới.

Lưu ý: gửi email với nội dung dưới đây:
* Quy Y Tam Bảo: 

- Họ và tên.
- Ngày, Tháng, Năm sinh.
- Địa chỉ.

Nam Mô A Di Đà Phật! Kính báo!