Chùa Thắng Nghiêm

Địa chỉ: 38, Khúc Thủy, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội