Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

★ NIỆM PHẬT GIÚP TÂM ĐƯỢC BÌNH AN ★
★ TRÌ CHÚ GIÚP TÂM ĐƯỢC ĐỊNH TĨNH ★


Khi được định tĩnh thì mọi căng thẳng, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, buồn phiền được tan biến, và ở trạng thái này sẻ giúp hệ kháng thể của chúng ta tăng cường, hệ miễn nhiễm được phát triển tốt. Nhờ đó nó giúp chúng ta kháng cự lại được một số bệnh tật và vượt qua được bằng tinh thần vững trãi không sợ hãi để chúng ta sống khỏe mạnh và bình phục được các chứng bệnh ở mức độ đơn thuần.

ÍCH LỢI TRÌ TỤNG DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Thần chú này được trích ra từ nơi Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Theo như trong kinh, đức Thích Ca Như Lai nói nếu có chứng bệnh gì mà cứ nhứt tâm trì chú này trong nước tịnh thủy đủ 108 biến rồi uống vào thì các bệnh đều lành liền.

Còn như những người mà trọn đời thọ trì chú này thì đặng khỏi bệnh tật và được sống lâu, đến lúc mạng chung lại được sanh về cõi Tịnh Lưu Ly. Nhưng phải biết rằng: chú này được gọi là “Quán Đảnh” là nói chú này do nơi đảnh quang của Phật mà thuyết ra. Người nào nếu thọ trì đọc tụng chú này mà đặng thanh tịnh ba nghiệp (thân, miệng, ý) thì hào quang Phật chiếu ngay đến nơi đảnh môn của người trì tụng ấy một cách mát mẻ như rưới nước cam lồ vậy.

Nên biết ánh quang của Phật khác hơn ánh quang của ma, nguyên vì ánh quang của ma thì chói loà khiến cho người ta sợ hãi, còn ánh quang của Phật thì mát mẻ và làm cho ta vui mừng. Vậy ai là người thọ trì chú này hoặc niệm Phật cần phải phân biệt rõ hai cái ánh quang nói trên. Chớ đừng thấy ánh quang của ma lậo lòe trước mắt như ngoại đạo nhìn nến, như kẻ nhìn nhang kia mà nhận lầm cho là thấy tánh.

NỘI DUNG DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN 


Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã,
lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã.
Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế.
Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.
Nam-mô Dược Sư hội thượng Phật Bồ-Tát.

Bài viết cùng chủ đề