QUY Y TAM BẢO
THÔNG BÁO !

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHẬT QUANG ĐẠI TÙNG LÂM
ĐẠO TRÀNG KIM CƯƠNG CHÂN - TỊNH - THẮNG NGHIÊM
CHÙA THẮNG NGHIÊM
(38 thôn Khúc Thuỷ, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, HN)

THÔNG BÁO ! 

Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô Thắng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát !

Chùa Thắng Nghiêm thông báo: Thứ tư ngày 28/03/2018 (tức ngày 12/2/Mậu Tuất), Thượng Tọa trụ trì Chùa Thắng Nghiêm bố thí lễ Quy Y Tam Bảo và thụ Bồ Tát Giới cho các Phật tử. Vậy quý Phật tử nào phát tâm Bồ Đề tham gia đàn lễ đăng ký với Thầy Đạo Như sđt: 01647242669
hoặc gửi email tới địa chỉ: chuathangnghiem@gmail.com
Thời gian:
- 8h30': Quy Y Tam Bảo - Truyền Ngũ Giới.
- 14h00': Truyền Bồ tát giới.
Lưu ý: gửi email theo nội dung dưới đây:
* Quy Y Tam Bảo :
- Họ và tên.
- Ngày. Tháng. Năm sinh.
- Địa chỉ.
* Thụ Bồ Tát Giới :
- Họ và tên
- Pháp danh quy y.

Nam Mô A Di Đà Phật !
Kính báo !