Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn
Đăng vào lúc: 02/09/2020 5:52:13
Khi được định tĩnh thì mọi căng thẳng, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, buồn phiền được tan biến, và ở trạng thái này sẻ giúp hệ kháng thể của chúng ta tăng cường, hệ miễn nhiễm được phát triển tốt. Nhờ đó nó giúp chúng ta kháng cự lại được một số bệnh tật và vượt qua được bằng tinh thần vững trãi không sợ hãi để chúng ta sống khỏe mạnh và bình phục được các chứng bệnh ở mức độ đơn thuần. ...
Chú Đại Bi
Đăng vào lúc: 23/01/2020 21:2:17
Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni… ...
Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn
Đăng vào lúc: 23/01/2020 20:59:4
Kinh “Vu lan bồn” là một bộ “Hiếu kinh” trong Phật giáo, cũng có thể nói là “kinh Báo Ân”, báo đáp ân đức cha mẹ. Ai sinh ra trên đời này mà không có cha mẹ? Ðã có cha mẹ thì cần phải báo ân. Bộ kinh này không dài, nhưng ý nghĩa của nó rất thâm sâu. Nay chúng ta không giảng về ý nghĩa thâm sâu của kinh, vì giảng sâu cũng không dễ hiểu, để cho những người sơ phát tâm dễ hiểu, ở đây giảng cạn một chút, từ cạn vào sâu, trước từ hiếu đạo bước vào, để biết Phật giáo không phải không chú trọng về chữ Hiếu. Chữ Hiếu trong Phật giáo không phải là chữ Hiếu bình thường, mà là đại hiếu. Cha mẹ đối với con cái có ân, có ân thì phải báo đáp. Vậy phải báo đáp như thế nào. Bộ kinh này sẽ dạy cho chúng ta phương pháp báo ân. ...