Lễ Tạ Pháp – Tự Tứ - Vu Lan – Chúc Sớ Cầu Siêu PL.2564 - DL.2020
Đăng vào lúc: 10/09/2020 6:33:10
Lễ Tạ Pháp – Tự Tứ - Vu Lan – Chúc Sớ Cầu Siêu PL.2564 - DL.2020 tại Mật Viện Thắng Nghiêm ...
Lễ Tạ Pháp An Cư PL.2564 - DL.2020
Đăng vào lúc: 02/09/2020 6:48:5
Tại Hạ Trường Mật Viện Thắng Nghiêm - Chùa Khúc Thủy. ...